Socialaftalens parter

Socialaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 11 Nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland. Den Administrative Styregruppe godkender Socialaftalen på administrativt niveau inden den videresendes til behandling i KKR og Kontaktrådet og efterfølgende godkendelse i de nordjyske byråd og regionsrådet. Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale refererer til Den Administrative Styregruppe.

 

Den organisatoriske struktur er illustreret nedenfor. Klik på de enkelte enheder for mere information samt kontaktoplysninger.

 

Klik på en kasse for at læse mere om

image/svg+xml image/svg+xml Kontaktudvalg Dialogforum KKR KDK DAS Socialudviklings- gruppen Styringsaſtale- gruppen Ekspertpanelet Brugerpanel FU Sekretariat for Nordjysk Socialaſtale KL’s Koordinations- forum Permanente grupper

Sekretariatet refererer overordnet til Den Administrative Styregruppe, der udgøres af de 11 socialdirektører fra de 11 nordjyske kommuner. Sekretariatets forankring ligger hos Forretningsudvalget. Formanden for forretningsudvalget er sekretariatets daglige sparringspartner. Forretningsudvalget inddrages i det overordnede strategiske arbejde.

Sekretariatet har til opgave, at

 • koordinere processerne i forhold til Rammeaftalen,
 • kommunikere internt mellem kommuner & eksternt med samarbejdspartnere / netværk,
 • sikre en rød tråd mellem de politiske målsætninger og ønsker for området og det administrative arbejde.

 

Sekretariatet består af to konsulenter og en studentermedhjælper. Du kan se mere om sekretariatets konsulenter under "Om sekretariatet" eller ved at følge linket: "Konsulenterne i Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale".

 

KKR's dialogforum på handicapområdet er etableret for at sikre dialog og åbenhed mellem brugerorganisationerne og kommunerne om udviklingen på de regionale og tværkommunale områder. Dialogforum drøfter ikke enkeltsager eller lokale forhold i kommunerne, men i stedet generelle forhold og udviklingen på området. Dialogforum består af tre repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), en repræsentant fra Skole og Forældre, KKR formandskabet og administrativ deltagelse.

Medlemmer i Dialogforum

 • Anders Hind, DH – Landsforeningen LEV
 • Lasse Frimand Jensen, Formand for KKR, Borgmester, Aalborg Kommune
 • Ella Holm Hansen, DH – Landsforeningen LEV
 • Hans Christian Mariegaard, Børne- og Familiechef i Aalborg Kommune
 • Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune samt Formand for Den Administrative Styregruppe
 • Mogens Gade, Næstformand for KKR, Borgmester, Jammerbugt Kommune
 • Ulla Ringgren Nielsen, DH – UlykkesPatientForeningen
 • Dialogforum sekretariat betjenes af KKR sekretariatet samt Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Den Administrative Styregruppe (DAS) på det sociale område består af 11 socialdirektører for de nordjyske kommuner, socialdirektøren for Region Nordjylland samt konsulenterne fra sekretariatet for Nordjysk Socialaftale og KKR sekretariatet. Formanden for Den Administrative Styregruppe er også formand for FU.

Den Administrative Styregruppes hovedopgaver er

 • At drøfte strategiske problemstillinger i relation til rammeaftalerne
 • Opfølgning på igangsatte initiativer
 • At sikre dialog og enighed om de endelige rammeaftaler
 • At udarbejde udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale på det specialiserede socialområde

Den Administrative Styregruppe indstiller det endelige udkast til socialaftalen til godkendelse i de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Du kan finde dagsordener og referater fra DAS møderne ved at klikke på fanen "Møder i DAS" øverst i højre hjørne, eller ved at følge linket: "Møder i DAS".

Medlemmer af Den Administrative Styregruppe

 • Henrik Aarup-Kristensen (Formand), Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
 • Anne Krøjer, Direktør for Sundhed og Kultur, Vesthimmerland Kommune
 • Hanne Madsen, Direktør for Social- og Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jammerbugt Kommune
 • Arne Lund Kristensen, Direktør for Job og Velfærd, Aalborg Kommune
 • Henrik Rene Christensen, Social- og sundhedsdirektør, Morsø Kommune
 • Mikkel Grimmeshave, Direktør for Sundhed-, Ældre, og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune
 • Tue von Påhlman, Social-, Sundheds- og Kulturdirektør, Thisted Kommune
 • Lotte Keller Christensen, Socialchef, Læsø Kommune
 • Dorte Juul Hansen, Socialdirektør for specialsektoren, Region Nordjylland
 • Søren Aalund, Direktør Social, Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
 • Rikke Albrektsen, Social-, Sundheds- og Kulturdirektør, Frederikshavn Kommune
 • Carsten Sand Nielsen, Direktør, Rebild Kommune
 • Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR-Sekretariatet
 • Tommy Andersen, Chefkonsulent, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
 • Nanna Bang Hjørringgaard, Specialkonsulent, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Forretningsudvalget består af 4 repræsentanter fra Den Administrative Styregruppe og varetager de mere driftsorienterede opgaver i det fælleskommunale samarbejde og fungerer som forberedende organ ift. strategisk arbejde og dagsordenen til DAS. FU sekretariat betjenes af Sekretariat for Nordjysk Socialaftale og KKR sekretariatet.

Medlemmer af Forretningsudvalget

 • Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
 • Rikke Albrektsen, Social-, Sundheds- og Kulturdirektør, Frederikshavn Kommune
 • Anne Krøjer, Direktør for Sundhed og Kultur, Vesthimmerland Kommune
 • Arne Lund Kristensen, Direktør for Job og Velfærd, Aalborg Kommune

 Udviklingsstrategigruppen er en permanent arbejdsgruppe som forholder sig til faglige og udviklingsmæssige problemstillinger i regional til Socialaftalen.

Medlemmer af Socialudviklingsgruppen

 • Marianne Hvilsom, Vesthimmerland Kommune
 • Mikael Karup Haugaard, Hjørring Kommune
 • Gitte Boel Hosbond, Brønderslev Kommune
 • Helle Bielefelt Søndergaard, Region Nordjylland
 • Kit Borup, Mariagerfjord Kommune
 • Mette Brandt Pedersen, Frederikshavn Kommune
 • Thomas Haugaard, Aalborg Kommune
 • Charlotte Saabye, Morsø Kommune
 • Susan Havmand Stender, Socialtilsyn Nord
 • Vakant, Thisted Kommune
 • Vakant, Rebild Kommune
 • Vakant, Jammerbugt Kommune
 • Tommy Andersen, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
 • Nanna Bang Hjørringgaard, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Styringsaftalegruppen er en del af socialaftalens permanente arbejdsgrupper samt en følgegruppe til de årlige Styringsaftaler på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Gruppen drøfter og udarbejder den økonomiske Styringsaftale samt forholder sig til økonomiske problemstillinger i relation til Socialaftalen.

Medlemmer af Styringsaftalegruppen

 • Charlotte Di Nardo, Frederikshavn Kommune
 • Anna Houlberg, Aalborg Kommune JV
 • Birgit Birkeholm, Aalborg Kommune
 • Kim Sørensen, Hjørring Kommune
 • Louise Meyer Ebdrup, Brønderslev Kommune
 • Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland
 • Charlotte Saabye, Morsø Kommune
 • Anne Pedersen, Vesthimmerland Kommune
 • Mia Rikke Bager Nikolajsen, Jammerbugt Kommune
 • Vakant, Rebild Kommune
 • Vakant, Thisted Kommune
 • Vakant, Mariagerfjord Kommune
 • Tommy Andersen, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
 • Nanna Bang Hjørringgaard, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

KKR står for kommunernes kontaktråd. I KKR Nordjylland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 11 kommuner i  Nordjylland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Lasse Frimand Jensen (A), Aalborg Kommune, er formand for KKR Nordjylland. Næstformand er borgmester Mogens Gade (V) fra Jammerbugt Kommune.

Du kan læse mere om KKR Nordjylland på Kommunernes Landsforenings egen hjemmeside eller ved at følge linket: kl.dk

Kontaktudvalget er det politiske samarbejdsforum mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Medlemmerne er borgmestrene fra de 11 nordjyske kommuner og regionsrådsformanden for Region Nordjylland. Du kan læse mere om Kontaktudvalget på regionens hjemmeside eller ved at følge linket: rn.dk

KDK står for Kommunaldirektørkredsen og består af kommunaldirektørerne for de 11 nordjyske kommuner. KDK sekretariatet betjenes af KKR sekretariatet, som du kan finde på Kommunernes Landsforenings egen hjemmeside eller ved at følge linket: kl.dk

Koordinationsforum består af repræsentanter fra henholdsvis KL og de administrative Styregrupper på socialområdet i de 5 KKR'er. Formålet med Koordinationsforum er at sikre koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt sikre et fælles fokus på udfordringer og emner på socialområdet som har national karakter. 

Ekspertpanelet er en permanent følgegruppe til Den Administrative Styregruppe. Omdrejningspunktet for Ekspertpanelet er det forstærkede samarbejde, og Ekspertpanelet har hvert år til opgave at foretage en vurdering af sociale tilbud, der ønsker at blive omfattet af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen, samt hvert andet år at foretage en vurdering af tilbud der ønsker at udgå af det forstærkede samarbejde. Vurderingerne foretages på baggrund af en række fastlagte kriterier. Derudover fungerer Ekspertpanelet som følgegruppe for Den Administrative Styregruppe i forbindelse med den årlige drøftelse om bæredygtigheden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.

Ekspertpanelets sammensætning kan ses nedenfor.

 • Birgit Marie Graversgaard, Vesthimmerlands Kommune
 • Charlotte Saaby, Morsø Kommune
 • Ellen Lykke, Brønderslev
 • Jonna Kastberg, Aalborg Kommune
 • Line Hessellund, Hjørring Kommune
 • Martin Bjørn, Region Nordjylland
 • Tommy Andersen, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale
 • Nanna Bang Hjørringgaard, Sekretariat for Nordjysk Socialaftale

Brugerpanelet er en permanent gruppe hvis formål er, at brugere på socialområdet kan indgå i udmøntningen af og arbejdet med Nordjysk Socialaftaler. Deltagere fra brugerpanelet indgår i de arbejdsgrupper, der er nedsat for at udmønte socialaftalen ligesom deltagere fra brugerpanelet medvirker til udarbejdelsen af nye socialaftaler og deltager i relevante temadage og konferencer vedr. udviklingen af det fælleskommunale arbejde i Nordjylland.

Egenmestringsgruppen er en midlertidig arbejdsgruppe, som skal bistå i implementeringen af Nordjysk Socialaftales vision, som sigter mod at understøtte det fælleskommunale fokus på egenmestring. Egenmestring handler om i fællesskab med borgeren at sikre at borgeren kan mestre mest muligt af eget liv.

Arbejdsgruppen om socialfagligt fokus på beskæftigelse er en midlertidig gruppe, som skal bistå i implementeringen af Nordjysk Socialaftales fokusområde om at sikre styrket sammenhæng mellem det socialfaglige og det beskæftigelsesrettede fokus i arbejdet med den enkelte borger. Du kan læse mere om arbejdsgruppens arbejde her.